Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen kuruluşlara ilişkin başvuru şartları, değerlendirme kriterleri ve görevlendirme süreci nasıldır?
Başvuru şartları 18.08.2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ’den takip edilebilir.
İmal ettiğim ürüne işaretleme yapmak için ne yapmalıyım?
Üretimi yapılan ürün CE işaretlemesine tâbi ise http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ internet bağlantısından bu standartta görevli kuruluş olup olmadığı kontrol edilir. Yapı malzemeleri alanında görevlendirilen ülkemiz kuruluşlarının (onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşu, teknik onay kuruluşu) listesine Bakanlık web sayfası e-hizmetler bölümündeki yapı malzemeleri (onaylanmış kuruluşlar) alanından ulaşılabilmektedir. Eğer üretilen ürün hakkında bir standart yoksa Teknik Onay Kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir.
Ürünüme ait Ulusal Teknik Onayım var ancak ürünümü Avrupa piyasasına da arz etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Ürünün bir Avrupa Teknik Onayına sahip olması gereklidir. Bunun için imalatçı bir Avrupa Teknik Onay Kuruluşuna başvurulmalıdır. Bakanlığımızca görevlendirilen Avrupa Teknik Onay Kuruluşları listesine Bakanlık web sayfası e-hizmetler bölümündeki yapı malzemeleri (onaylanmış kuruluşlar) alanından ulaşılabilmektedir.
Ürünüme ilişkin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yaptırabileceğim ülkemizde görevli bir kuruluş var mı?
Üretimi yapılan ürün standardıyla ilgili görevlendirilen kuruluşlarının listesine Bakanlık web sayfası e-hizmetler bölümündeki yapı malzemeleri (onaylanmış kuruluşlar) alanından ulaşılabilmektedir.
Yapı malzemelerinin piyasada gözetim ve denetim altında tutulmasından hangi kurum sorumludur?
Yapı Malzemelerinin Piyasada Gözetim ve Denetim Altında Tutulmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumludur.
Piyasa gözetimi ve denetimi nedir?
Yapı Malzemelerinin Güvenli Olup Olmadığının Denetlenmesi Veya Denetlettirilmesi, Güvenli Olmayan Yapı Malzemelerinin Güvenli Hale Getirilmesinin Temin Edilmesi, Gerektiğinde Yaptırımların Uygulanması Faaliyetleri Olarak Tanımlanır.
Yapı malzemeleri ile ilgili şikyetler nereye yapılmalıdır?
Yapı Malzemeleri İle İlgili Şikâyetler Merkezde Bakanlık (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) İllerde Valilikler (Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri) Tarafından Değerlendirilmektedir.
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri nerelerde yapılabilir?
Yapı Malzemelerinin Üretildikleri, İşlendikleri, Ambalajlandıkları, Montaj ve Dolum Yapıldıkları Yerlerde, Gerektiğinde Yapı İşlerinde, Girdi Olarak Kullanıldıkları Yer ve Tesislerde, Mağaza, Dükkân, Ticarethane, Depo, Ambar, Şantiye Mahalleri ve Nakil Araçları Gibi Her Türlü Mekân ve Ortamda, Depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde yapılabilir.
Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında alınan numune bedelleri nasıl karşılanır?
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında Alınan Numuneler İçin Herhangi Bir Ücret Ödenmez. Numunenin, üretici dışındaki bir firmadan alınması ve söz konusu firmanın numune alma tutanağı ile birlikte üreticiye başvurması durumunda, numune bedeli üretici tarafından söz konusu firmaya ödenir.
Piyasa gözetimi ve kapsamında alınan numunelerin ilgili teknik şartnameye uygun olmadıkları test deney işlemleri sonucunda tespit edildiğinde uygulanacak idari yaptırım nedir?
4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un 11. ve 12. Maddelerinde Yer Alan İdari Yaptırım Kararlarından Uygun Olanı Uygulanmaktadır.
Yangın Yönetmeliğinde yangın söndürücülerin muayene yerlerinin yerinde kontrol edilmesi ile ilgili uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle, değişiklik yapılması (hava şartlarından dolayı kontrol tam gerçekleştirilemediğinden) talep edi
Yangın Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon çalışmalarında dikkate alınacaktır.
Teknolojik yenilik adı altında alternatif pencere montaj sistemi mevzuat ve standardının oluşturulması ve Bakanlığımızca ilgili standartlarda gerekli düzenlenme yapılması talep edilmektedir.
İlgili kuruluşlara alternatif pencere montaj sistemi sorulmuş olup mevcut uygulamanın can ve mal güvenliği konusunda uygun olduğu bildirilmiştir.
İl Müdürlüklerinde Ulusal Standartlara uyumlaştırılan standartlara TSE girilemediği bazı standartların bildirilmesi talep edilmektedir.
İl Müdürlüklerimizin taleplerine göre ilgili standartların çıktıları temin edilerek bildirilmektedir.
Endüstriyel Vanaların yapı malzemeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği husus sorulmaktadır.
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu kapsamında çalışmaları sürdürülen BAKEP’e konu ile ilgili görüşlerde alınarak vanaların kullanım amacı esas alınarak basınç altında kriterlere uygun kullanım durumunda Basınçlı Kaplar Mevzuatı kapsamında değerlendirilebileceği, şayet basınç kriterlere göz önüne alınmadan binalarda kullanımı durumunda yapı malzemeleri yönetmeliği çerçevesinde ulusal mevzuata göre değerlendirilebileceği görüşü uygun görülmüştür.
Beton çelik çubuklarda kopma uzaması 5d'nin dışında koparsa geçerli mi geçersiz mi?
Geçersizdir kopma uzaması 5d’nin dışına çıkmamalıdır.
Karot Numumelerin de h=d uyulmadıysa numune geçerli olur mu bununla ilgili düzeltme faktörü var mı ?
TSE 13791 Standardına göre; h=d kuralına uyulması gerekmektedir. Standarda düzeltme faktörü yok.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi a€˜nin almış olduğu betonlarda şahit numune hangi durumlarda kırılmalıdır?
Alınan numuneler 1.Parti ve 2.Parti olarak teste tabi tutulur Şayet partilerden herhangi biri %15 ‘in altındaysa şahit numune teste tabi tutulur.
Laboratuvarda deneyleri yapan personel teknik eleman mı? , Ortam şartları standartlara uygun mu?
Evet Laboratuvarda gerekli teknik elemanlar mevcut olup deneyleri ilgili teknik elemanlar yapmaktadır. Ortam şartları uygundur, cihazların kalibrasyonları periyodik olarak yapılmaktadır.
Laboratuvarda hangi deneyler yapılmaktadır?
Kagir Birimler Laboratuvarı (Terazzo Karolar, Tuğla, Parke, Bordür, Kiremit, Bimsbeton, Yapay ve Doğal Taşlar vb.) Beton Laboratuvarı (Agrega Taze Beton, Sertleşmiş Beton (Karot) Test Çekici vb.) Metalik laboratuvarı (Çekme, Akma, Uzama, Yorulma vb.) Isı Laboratuvarı (Isıl iletkenlik)
Laboratuvara deney başvuru nasıl yapılır?
Hangi deney yaptırılacaksa o deney için numune alma tutanağı doldurulur. Başvuru dilekçesine numune alma tutanağı eklenerek başvurulur.
Agrega deneyleri için ne kadar numune gerekir?
0-4 mm tane boyutlu agregalar için 10 kg numune yeterli olurken, 4 mm den daha büyük boyutlu agregalar için 30 kg numune yeterli olmaktadır.
Laboratuvarınızda agrega deneylerinin hepsi yapılıyor mu?
Hayır. Sadece beton agregalarının bir kısım deneyleri yapılmakta olup, kimya laboratuvarımız etkin duruma getirildiğinde CE belgesinin üzerinde bulunan tüm özelikleri belirleyen deneylerin yapılması planlanmaktadır. Hali hazırda yapılan deneyler şunlardır: Gevşek yığın yoğunluğu deneyi. (TS EN 1097-3) Tane büyüklüğü dağılımı tayini- Eleme metodu.(TS 3530-EN 9933-1) Tane şekli deneyi-Yassılık endeksi (TS 9582EN 933-3) Tane Şekli deneyi- Şekil İndisi (TS 3814 EN 933-4) Aşınmaya karşı direncin tayini-Mikro deval (TS EN 1097-1) Parçalanmaya karşı direncin tayini-Los Angeles deneyi (TS EN 1097-2) İnce tanelerin tayini-Kum eşdeğeri deneyi (TS EN 933-8) İnce tanelerin tayini-Metilen mavisi deneyi (TS EN 933-9) Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini (TS EN 1097-6)  
Kgir Laboratuvarında hangi deneyler yapılmaktadır?
Doğal veya yapay iç ve dış mekan karoların boyutlandırma, su emme, kırılma dayanımı ve aşınma dayanımı deneyleri yapılmaktadır.
Karo deneyleri için kaç adet numune gereklidir?
Laboratuvarımızda yapılabilen deneyler için 10 adet numune yeterlidir.
Laboratuvarınızda kamu yapıları haricinde özel şirket veya şahıslara ait yapıların da deneyi yapılıyor mu?
Evet. Hem kamu hem de özel yapıların deneyleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.
Laboratuvarınızda yapılan kamu yapıları ve özel yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin deneyleri arasında fiyat farkı var mıdır?
Hayır. Kamu ile özele yapılan deneyler arasında fiyat farkı yoktur. Her ikisinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı sayfasında ilan edilen birim fiyatlar geçerlidir.
Laboratuvarınızda çimentonun kimyasal analizi yapılmakta mıdır?
Laboratuvarımızda Çimentonun Kimyasal analizi deneylerinin kapsama alınması çalışmaları sürmektedir. İlerleyen Süreçte Çimentoda,             1-Klorür iyonu bulunmadığı Tayini ( Gümüş Nitrat deneyi) -TS EN 192-2 /Mart 2002 Çimento Deney Metotları- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi             2-Kızdırma Kaybı Deneyi - TS EN 192-2 /Mart 2002 Çimento Deney Metotları- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi             3-Sülfatın Gravimetrik Tayini -TS EN 192-2 /Mart 2002 Çimento Deney Metotları- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi             4-Çözünmeyen Kalıntı Deneyi(HCl ve NA2CO3   ile Tayin) -TS EN 192-2 /Mart 2002 Çimento Deney Metotları- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi             5-Puzolenik Özellik Deneyi -TS EN 196-5/Mart 2002 Çimento Deney Metotları -Bölüm 5: Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik  Deneyleri kapsamımız içinde yer alacaktır.
Laboratuvarınızda agreganın kimyasal analizi yapılmakta mıdır?
Laboratuvarımızda Agreganın Kimyasal analizi deneylerinin kapsama alınması çalışmaları sürmektedir. İlerleyen süreçte Agregada, 1-Suda Çözünebilir Klorür Tuzları Tayini (Volhard Metodu ) -TS EN 1744-1/Nisan 2000 Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm1: Kimyasal Analiz 2- Suda Çözünebilir Sülfatların Tayini -TS EN 1744-1/Nisan 2000 Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm1: Kimyasal Analiz 3-Toplam Kükürt Muhtevası tayini- TS EN 1744-1/Nisan 2000 Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm1: Kimyasal Analiz Deneyleri kapsamımız içinde yer alacaktır.
Laboratuvarınız akredite bir laboratuvar mıdır?
Laboratuvar ‘TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ standardına göre çalışmalarını yürütmektedir. TÜRKAK’ a akredite başvurusu yapılmış olup gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Laboratuvarda hangi Yapı malzemelerinin deneyleri yapılabilir?
Taze beton deneyleri, Sertleşmiş beton deneyleri, Beton çelik çubuk deneyleri, Beton karışım deneyleri, Agrega deneyleri, Kâgir mamul deneyleri, Karo ve beton mamul deneyleri, Kilden mamul ürün deneyleri, Doğal yapı taşları deneyleri, Beton çelik hasır deneyleri, Isıl iletkenlik deneyleri ve daha bir çok yapı malzemesi deneyleri
Özel laboratuvar açmak için gerekli şartları öğrenebilir miyim?
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı Lab. Belgelendirme Şubesinden bilgi ve belge alabilirsiniz.
Kentsel dönüşüm kapsamında bilgi almak üzere yetkili kurum olarak siz görev alıyor musunuz?
Kentsel Dönüşüm kapsamında her türlü soru ve sorunlarınız için Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat ediniz.
İl Müdürlüklerinde görev yapan bir Makine teknikeri laboratuvarda çalıştırılabilir mi?
Teknik personel olarak yeterli bilgi beceri ve deneyime sahip olması durumunda çalıştırılabilir. Zaten ne için varız. Hizmette sınır yoktur.
İl Müdürlüklerinde bulunan cihazların kalibrasyonlarını nereye yaptırabiliriz?
TSE ile yapılan protokol gereği, zamanı geldiğinde TSE’ye bilgi verilerek yaptırılabilir.
Laboratuvar cihaz eksiklikleri nereye ve ne zaman bildirilir?
Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile her zaman veya Başkanlıkça senelik rutin istek formu gönderildiğinde doldurularak bildirilebilir.
Bu yıl verilmesi planlanan eğitimler nelerdir?
Taze ve Sertleşmiş Beton (Numune alma, Slump, Kür, Boyut ve Kütle Analizi, Basınç Dayanımının Tayini, Yoğunluk Tayini Deneyleri. Agrega (Elek Analizi ile Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini, Yassılık Endeksi ve Şekil İndisi Tayini, Kavkı İçeriği Tayini, Aşınmaya ve Parçalanmaya Karşı Direnç, Gevşek Yığın Yoğunluğu ve Boşluk Hacminin Tayini, Su İçeriği Tayini, Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini, Kum Eşdeğeri ve Metilen Mavisi Deneyleri. Donatı Çelik Çubukları (Gözle Muayene, Boyut ve Kütle Analizi, Çekme Deneyi)
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olmak için hangi şartlar gereklidir?
26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ’den takip edilebilir.
Teknik Onay Kuruluşu olmak için hangi şartlar gereklidir?
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşların Görevlendirilmesinde ve Denetlenmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ kapsamında aranılan şartları sağlayan kuruluş Bakanlığımıza başvurur.  Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sürecinden sonra yeterli görüldüğü takdirde görevlendirilir.
Bakanlık teknik onay veriyor mu?
Hayır. Bu faaliyet Bakanlıkça görevlendirilen Teknik Onay Kuruluşlarınca yapılır.